من ۱۵ سال نیروی خدمات (آبدارچی و سرایدار) یک شرکت بودم. در طول این مدت با وعده وعیدهای مختلف از بیمه کردن من و پرداخت سنوات و مزایا و غیره ی من سرباز زده شده بود، با توصیه یکی از موکلان قبلی موسسه حقوقی مبدا توانستم برای تمام این موارد جبران خسارت بگیرم. این موسسه در کار خود واقعا تخصص دارد، حق الوکاله را نیز از من قسطی گرفت، من این موسسه را به سایرین پیشنهاد میکنم.