من کارمند حسابداری یک شرکت بودم. سرقتی اتفاق افتاد و محتویات گاوصندوق تحت مسئولیت من به سرقت رفت. من متهم به خیانت در امانت و دزدی شدم، سابقه کاری و حیثیت من به خطر افتاد اما با مراجعه به موسسه حقوقی مبدا و مشاوره های مستقیم مدیر عامل آقای بهروز نجاری توانستم در کوتاه مدت بی گناهی خود را به اثبات برسانم. از این موسسه بی نهایت سپاسگزار هستم و خود را مدیون آنها میدانم. اعتبار این موسسه و توانایی آنها در به نتیجه رساندن پرونده های مختلف را شخصا تایید و کار با این موسسه را به دیگران توصیه می کنم.